Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Дубовий Борис Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
22331884
4. Місцезнаходження
Львівська , д/в, 79019, м. Львiв, Заповiтна, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 2409105 2409105
6. Електронна поштова адреса
2409105

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Газета Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 82   30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.galca.ua в мережі Інтернет 18.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
В звiтi не розкривалися наступнi таблицi:
- "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi "- не розкривалася в звязку з вiдсутнiстю Лiцензiй та дозволiв.
- "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - не розкривалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд." не є учасником iнших юридичних осiб.
- "Iнформацiя про рейтингове агентство" - не розкривалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд."не входить нi до якого рейтингового агенства.
- "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - не розкривалася в звязку з тим, що ТзОВ СП "Галка Лтд."не є акцiонерним товариством.
- "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - не розкривалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд." не є емiтентом акцiй.
- "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" - не розкривалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд." не є емiтентом акцiй.
- Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не заповнювалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд."не є емiтентом акцiй та загальнi збори акцiонерiв не проводить.
- "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - не заповнювалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд." не є емiтентом акцiй.
- " - "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не заповнювалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд." не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.
- "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї " не заповнювалися по причинi не подання в звiтному перiодi до НКЦПФР особливої iнформацiї.
- "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" не заповнювалася в звязку з тим, що ТОВ не є акцiонерним товариством.
- "Звiт про стан обєкта нерухомостi"- не заповнювався по причинi, що СП "Галка Лтд." не є емiтентом цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО761169
3. Дата проведення державної реєстрації
07.10.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
24968
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
281
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
15.86 виробництво кави
0 д/в
0 д/в
10. Органи управління підприємства
Основним органом управлiння є збори засновникiв. Основним виконавчим органом є Дирекцiя, яка складається з Генерального директора, Технiчного директора, Економiчного директора, Комерцiйного директора.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "Укргазбанк"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
2600146856
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АБ "Укргазбанк"
5) МФО банку
320478
6) поточний рахунок
2600146856

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубовий Борис Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
121306
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.08.1994 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.. До компетенцiї Генерального директора належить : органiзацiя пiдготовки та виконання рiшень Дирекцiї Товариства i головування на її засiданнях; розпорядження майном та коштами Товариства в межах , визначених статутом; виступ вiд iменi Пiдприємства у стосунках з юридичними та фiзичними особами; здiйснення прийому та звiльнення працiвникiв, використання форм заохочення та накладення стягнень ; вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства.
Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу щодо розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Технiчний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Александер Орест Антонович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
170946
4) рік народження**
1944
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Технiчний директор ТзОВ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.08.1994 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Виконує посадовi обовязки згiдно штатного розпису. Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу щодо розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Економiчний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волинець Ярослав Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
419583
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища -
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з економiки та ЗЕД
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.08.1994 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Виконує посадовi обовязки згiдно штатного розпису. Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу щодо розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Комерцiйний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пастернак Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
464508
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.08.1994 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Виконує посадовi обовязки згiдно штатного розпису. Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу щодо розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiсова Романа Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
008113
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2008 року перший заступник головного бухгалтера СП "Галка ЛТД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.06.2011 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Виконує повноваження та обовязки згiдно штатного розпису. Посадова особа не надала права на розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди. Ст
Стаж керiвної роботи 6 рокiв, попередня посада - перший заступник головного бухгалтера.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.09.2012 235/2/12 Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 700000 Бездокументарні іменні 700000000 23 30.06.2022 9796171 29.06.2022
Опис Розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi не вiдбувалося (на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках).
Лiстинг/делiстинг цiннi папери Товариства не проходили.
В звiтному перiодi рiшення про додаткову емiсiю не приймалося.
 
08.04.2010 1/13/2/10 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР 1000 30000 Бездокументарні іменні 30000000 10.25 31.03.2020 4198359 25.03.2020
Опис Товариство здiйснювало закрите розмiщення облiгацiй тому розмiщення вiдбувалося без участi фондових бiрж та без задiяння зовнiшнiх та внутрiшнiх ринкiв.
Облiгацiї випускалися в бездокументарнiй формi, тому сертифiкати облiгацiй не видавалися.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 31125 65272 0 0 31125 65272
будівлі та споруди 6374 31230 0 0 6374 31230
машини та обладнання 21869 29922 0 0 21869 2992
транспортні засоби 2450 3636 0 0 2450 3636
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 432 484 0 0 432 484
2. Невиробничого призначення: 204 123 0 0 128.2 85.6
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 44 26 0 0 44 26
транспортні засоби 3.2 0.6 0 0 3.2 0.6
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 81 59 0 0 128.2 85.6
Усього 31253.2 65357.6 0 0 31253.2 65357.6
Опис Термiн використання основних засобiв до 5 рокiв за всiма осоновними групами. , первiсна вартiсть основних засобiв становить 135846 тис. грн., ступiнь їх зносу 50%, ступiнь їх використання 30%, сума нарахованого зносу 68531тис. грн., суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Обмежень щодо використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 153989 146972
Статутний капітал (тис. грн.) 24968 24968
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 24968 24968
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 67380 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 129021 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 10400 X X
у тому числі:  
короткостроковi кредити банку 25.11.2016 12000 21 20.05.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 100000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 100000 X X
зобовязання за ЦП 28.05.2014 100000 15 28.05.2022
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1877 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 37188 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 149465 X X
Опис: д/в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська консалтингова фiрма “Бiзнес Партнери”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37741155
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058 Україна, м.Львiв, вул.Масарика, 18/130
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4463 29.09.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** П000390 П0 0090 14.01.2014 до 2021 року
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України б/н
28.09.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/в
Номер та дата договору на проведення аудиту 218
23.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 23.03.2018
17.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 17.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 49600

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд." за ЄДРПОУ 22331884
Територія за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.86
Середня кількість працівників 281
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Львiв, вул. Заповiтна 1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 141 315 0
первісна вартість 1001 393 632 0
накопичена амортизація 1002 252 317 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 12348 1733 0
Основні засоби: 1010 33210 67315 0
первісна вартість 1011 95494 135846 0
знос 1012 62284 68531 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 3149 631 0
первісна вартість 1016 5540 1756 0
знос 1017 2391 1125 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

5538

5538

0
інші фінансові інвестиції 1035 95062 105517 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 149448 181049 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 37158 64765 0
Виробничі запаси 1101 22614 49884 0
Незавершене виробництво 1102 916 1024 0
Готова продукція 1103 12944 13549 0
Товари 1104 684 308 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 69831 77286 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

9837

7601

0
з бюджетом 1135 1170 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 1170 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 500 0
із внутрішніх розрахунків 1145 14 4 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1115 2551 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 34871 23771 0
Готівка 1166 1 2 0
Рахунки в банках 1167 34397 23769 0
Витрати майбутніх періодів 1170 10 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 11 0
Усього за розділом II 1195 154006 176489 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 303454 357538 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24968 24968 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 850 850 0
Додатковий капітал 1410 6221 6221 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 70 70 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 121880 138177 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 153989 170286 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 100000 100000 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 100000 100000 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 10400 12000 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 24302 53825 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1877 3657 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 1840 0
за розрахунками зі страхування 1625 281 775 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1254 3478 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 4265 5676 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 7086 7841 0
Усього за розділом IІІ 1695 49465 87252 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 303454 357538 0

Примітки д/в
Керівник Дубовий Б.В.
Головний бухгалтер Лiсова Р.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд." за ЄДРПОУ 22331884
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 523777 502263
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 413899 ) ( 396826 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

109878

105437
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 49495 47992
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 29651 ) ( 23777 )
Витрати на збут 2150 ( 39980 ) ( 37973 )
Інші операційні витрати 2180 ( 43679 ) ( 48869 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

46063

42810
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 11032 2339
Інші доходи 2240 0 13799
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 17128 ) ( 18301 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 114 ) ( 257 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

39853

26591
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5669 4668
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

34184

21923
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 34184 21923

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 315900 300675
Витрати на оплату праці 2505 40068 30937
Відрахування на соціальні заходи 2510 6959 5475
Амортизація 2515 8199 9484
Інші операційні витрати 2520 81259 79675
Разом 2550 452383 426246

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Д/В
Керівник Дубовий Б.В.
Головний бухгалтер Лiсова Р.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд." за ЄДРПОУ 22331884
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

633747

630062
Повернення податків і зборів 3005 0 246
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 451 337
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 70
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1130 1365
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 590 545
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 541061 )

( 539073 )
Праці 3105 ( 27309 ) ( 23724 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7123 ) ( 5565 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 17815 ) ( 29684 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3181 ) ( 9367 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 7143 ) ( 13903 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 7492 ) ( 6414 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 6693 ) ( 4386 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 35918 29947
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 4285 4375
необоротних активів 3205 10924 93
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 2032 2339
дивідендів 3220 8500 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 93 148
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 10454 ) ( 5048 )
необоротних активів 3260 ( 27972 ) ( 17435 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 352 ) ( 508 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 2300 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 15244 16036
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 24800 20500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 23200 15547
Сплату дивідендів 3355 ( 14250 ) ( 8749 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 16910 ) ( 18339 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 29560 22135
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8886 8224
Залишок коштів на початок року 3405 34871 38673
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2214 4422
Залишок коштів на кінець року 3415 23771 34871

Примітки Д/В
Керівник Дубовий Б.В.
Головний бухгалтер Лiсова Р.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд." за ЄДРПОУ 22331884
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Д/В
Керівник Дубовий Б.В.
Головний бухгалтер Лiсова Р.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд." за ЄДРПОУ 22331884
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 24968 850 6221 70 121880 0 0 153989
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -2887 0 0 -2887
Скоригований залишок на початок року 4095 24968 850 6221 70 118993 0 0 151102
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 34184 0 0 34184
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -15000 0 0 -15000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 19184 0 0 19184
Залишок на кінець року 4300 24968 850 6221 70 138177 0 0 170286

Примітки Д/В
Керівник Дубовий Б.В.
Головний бухгалтер Лiсова Р.В.